– Giống nhau:

Đều đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng còn nhiều khó khăn, yếu kém.

– Khác nhau:

Lĩnh vực Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)
Nông nghiệp Diện tích gieo trồng tăng lên gần 2 triệu ha, nông nghiệp được trang bị thêm máy móc. Có bước phát triển. Năm 1981 – 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% so với 1.9% của thời kì 1976 – 1980. Sản xuất lương thực tăng bình quân hằng năm từ 13.4 triệu tấn trong thời kì 1976 – 1980, lên 17 triệu tấn.
Nông nghiệp Nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như nhà máy điện, cơ khí, xi măng,… Sản xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 % so với 0.6% thời kì 1976 – 1980. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với 0,4 % của năm năm trước.
Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật Khôi phục và xây dựng mới nhiều tuyến đường. Tuyến đường sắt thống nhất Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh hoạt động trở lại. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ. Dầu mỏ bắt đầu được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.
Văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học – kĩ thuật Xoá bỏ những biểu hiện văn hoá phản động, xây dựng văn hoá mới, hệ thống giáo dục từ mầm non, phổ thông đến đại học đều phát triển. Công tác chăm lo sức khoẻ nhân dân được quan tâm. Các hoạt động khoa học – kĩ thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.